Sing in Chinese

Sing in Chinese

Jesus Loves Me and Joyful, Joyful in phonetic Chinese

Sing “Jesus Loves Me” and “Joyful, Joyful!” using this simple phonetic form of Chinese.

Jesus Loves Me

Yehsu aiwo wan bu tsuo,
Een yoh shung shu gao su wo.
Fan shu wo Ju jong shiao yang,
Sway ran ruan ruo Ju qiang juang.

CHORUS:
Ju, Yehsu aiwo! Ju, Yehsu aiwo!
Ju, Yehsu aiwo! Shung shu shang gao su wo.

Joyful, Joyful

Kuai leh, kuai leh, wo men chong bye,
rong yao Shang ju ai Ji Shun!
Sheen ru hua kai, dao Ju mee-ehn chee-ehn,
Ju ru shu ree, wo huan ying.
Koo-ee cho yun, kuhn chio shiao hua,
Ee huo hay een chio san jin;
Yong hung kuai leh, chio Ju shang tsi,
Shu ri guang hua mahn wo sheen.